Macura

Prof. dr Rajko Macura

Menadžment

Macura Rajko, rođen je 22.7.1953. u Prijedoru. Profesor Visoke škole Banja Luka College. Studijski program: Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija. Angažovan na predmetima Strateški menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Socijalno preduzetništvo, Statistika, Menadžment osiguranja i Projektni menadžment. Završio srednju učiteljsku školu, Pedagošku akademiju – odsjek matematika fizika i Fakultet poslovne ekonomije. Magistrirao na smjerovima Menadžment i Menadžment ljudskih resursa. Doktorirao na Univerzitetu Megatrend u Beogradu gdje je stekao zvanje Doktor ekonomskih nauka.

Objavio je 83 stručnih i naučnih radova, 15 udžbenika i naučnih knjiga i 3 priručnika. Izlagao na 36 naučnih i stručnih skupova. Na više Konferencija, izlagao radove po pozivu, te predavao studentima kao gostujući profesor. Na 59. Međunarodnom sajmu knjige Beograd, 31.10.2014. javno predstavio knjigu – naučnu monografiju „Značaj organizacinog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije“.
Recenzent većeg broja knjiga. Urednik u više stručnih i naučnih bršura i časopisa. Član naučnih odbora u više stručnih i naučnih časopisa

Mentor većem broju Magistranata, kao i član komisija za odbranu Master radova. Autor i koordinator preko 90 projekata, od toga 23 naučno-istraživačka. Angažovan kao trener i predavač na više treninga i seminara na teme pripreme poslovnih planova i preduzetništva u periodu 2001. – 2015. U periodu 1998. – 2000. vodio seminare i kurseve u Sjeverozapadnoj BiH, na temu pisanja projekata i biznis planova, podržanih od UMCOR-a. Radio kao konsultant za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (Analysis of the Functioning and Capacities of the Existing Network of Social Work Centres 2015.) i Ministartvo rada i boračkih pitanja Republike Srpske (2016.) u procesu pripreme Strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016 – 2020.

Angažovan kao konsultant u projektu javnih rasprava o Strategiji zapošljavanja Republike Srpske 2016 – 2020., april – juli 2016. koje je provodilo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Republike Srpske. Angažovan kao stručni konsultant od strane projekta YEP na izradi Platforme socijalnog preduzetništva Republike Srpske u periodu mart – juni 2016. Inicijator i organizator više Konferencija o socijalnom preduzetništvu.

Biografija

Ostali nastavnici

Pozovite nas