Centar za agrarni i ruralni razvoj

promocija volonterizma, aktivizma i mobilnosti ruralne populacije, mladih, žena i poljoprivrednika, kroz savjetodavstvo, obuku i trening lokalnog stanovništva iz oblasti agrarnog i integralnog ruralnog razvoja; utvrđivanje socio-ekonomskih stanja lokalnih, regionalnih i širih područja, analiziranje stanja , utvrđivanje preporuke, uključivanje u lokalne strukture i identifikovanje mogućih pravaca aktivnosti; promocija integralnog ruralnog razvoja, kao najpogodnijeg oblika smanjenja razlika u razvoju, zaštiti životne sredine, afirmaciji lokalnih inicijativa, povezivanje javnog, poslovnog i civilnog radi stvaranja pogodnijeg ambijenta za razvoj i uspostavljanje kvalitetnijeg života; saradnja sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim akterima, radi aktivnog rada na utvrđivanju i analizi makroekonomskih kretanja u agrarnom i ruralnom sektoru;

Naše vrijednosti

+ Programi

 

Rad na programu ulaganja, kako profitnog tako i neprofitnog karaktera, čiji je cilj da se osigura dinamičniji agrarni i integralni ruralni razvoj, a sve u cilju da se radi i život ruralne populacije poboljšavaju i da se smanjuje razlika između ruralnog i urbanog stanovništva; rad na promovisanju stalnog učenja lokalnog stanovništva, pogotovo mlade populacije i žena, njihovo prepoznavanje lokalnih šansi za razvoj, brigu za okolinu i zaštitu resursa; organizovanje kampanja i manifestacionih aktivnosti čiji je cilj da se animira lokalna populacija, mladi, žene, nevladine organizacije, javne službe, poslovni subjekti i drugi da u sadejstvu pokreću materijalni i društveni razvoj svog područja.

+

 

+ Kontakt

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 177/3 (lokal 19),

78.000 Banja Luka,

e-mail: info@centar-arr.org