DEP-OT BANJA LUKA

Deponija u Ramićima se još od davne 1976.god. koristi za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Grada Banje Luke. Do jula 2004. god. deponijom je upravljalo komunalno preduzeće „Čistoća“a.d., a nakon toga nadležnost nad deponijom je preuzelo J.P.“DEP-OT“. J.P.“DEP-OT“ je osnovano kao preduzeće 2003.god. ispred Grada Banja Luka i 7 opština regije (Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo), pri čemu deponija dobija regionalni karkter. Osnovni zadatak novostvorenog preduzeća je sanacija deponije, tj. postojeću deponiju dovesti na nivo savremene deponije.

Naša VIZIJA i nešto čemu stremimo u budućnosti je odlagalište otpada koje kao jedan zatvoren sistem sa svim potrebnim elementima zaštite neće imati negativnih uticaja po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Takvo odlagalište nakon svoje osnovne namjene i zatvaranja uklapaće se u prirodno okruženje ili će dobiti neku svoju drugu odgovarajuću namjenu.

MISIJA preduzeća je da na odgovoran način upravljamo mjestom za konačno zbrinjavanje otpada i lokalnim zajednicama i stanovnišvu u regiji pružimo uslugu odlaganja komunalnog otpada koristeći savremene tehnologije na ekološki prihvatljiv, siguran i efikasan način. Da na najbolji mogući način sarađujemo sa lokanim stanovništvom, da im održimo i omogućimo prirodno okruženje i blagostanje i da zaposelnima omogućimo dobre i sigurne uslove rada. Da pratimo i primjenjujemo najsavremenije svjetske trendove u konačnom zbirnjavanju otpada Takođe, jedan od zadataka J.P.“DEP-OT“ je i podizanje javne svijesti i edukacija stanovništva o potrebi razdvajanja otpada u domaćinstvu, što bi rezultiralo smanjenjem količine deponovanog otpada a time i produžilo vijek deponije, sprečavanje stvaranja divljih deponija i očuvanje primarnih prirodnih izvora sirovina.

DEP-OT Banja Luka

+ Riječ direktora

 

Deponija u Ramićima postoji od 1976. god. Do 2004. god. deponija je zadovoljavala potrebe odlaganja Grada Banje Luke. Od 2004. god. postaje regionalna deponija, gdje se pored Grada Banje Luke, otpad dovozi i iz opština Laktaši, Gradiška, Srbac, Prnjavor, Kneževo, Čelinac i Kotor Varoš. Prelaskom deponije u nadležnost J.P.“DEP-OT“ 2004. god., prešlo se na sasvim novi način upravljanja deponijom. Cjelokupan prostor deponije je ograđen, sprečavajući ulazak neovlaštenim licima, kao i životinjama koje mogu da raznose otpad. Postavljena je vaga čime su obezbjeđeni svi uslovi za tačno određivanje količine i sastava otpada. Nabavljene su mašine (kompaktor, rovokopač, buldožer, utovarivač, kamion) kojima se unaprijedio proces deponovanja. Izvršena ja degasifikacija tijela deponije, napravljene saobraćajnice, itd. Tokom 2008. god. vršeni su radovi prve faze sanacije starog dijela deponije: premještanje otpada, prosjecanje kanjona i postavljanje cijevi za odvođenje procjednih deponijskih voda iz tijela deponije, kao i cijevi za evakuaciju atmosferskih voda koje padaju u okolini deponije i sprečavaju njihov dodir sa tijelom deponije i njihovu kontaminaciju. Iz svega naprijed rečenog, ispred sebe smo postavili ambiciozan zadatak da postojeću deponiju dovedemo na nivo savremene deponije. Sanacija deponije je jedan obiman i zahtjevan posao, koji zahtjeva kako vremena tako i velika novčana sredstva. Do sada smo sve aktivnosti na preuređenju i unapređenju deponovanja rado podijelili sa Vama, a tako ćemo nastaviti i u budućnosti. Jedino zajedno možemo unaprijediti cjelokupan sistem upravljanja otpadom.

+ Usluge

 

Osnovna djelatnost deponije Ramići je odlaganje - trajno zbrinjavanje otpada. Otpad na deponiju dovoze komunalna preduzeća, te pravna i fizička lica.

Pravna i fizička lica mogu otpad da dovezu svakim radnim danom u vremenu od 7 do 19 sati. U toku proljetnog čišćenja, građani su slobodni da dovoze otpad na deponiju nastao od čišćenja vrtova, bašti i sl.

+ Kontakt

Uprava:
Bulevar Živojina Mišića 23
78000 Banja Luka
E-mail:depot@teol.net

                   

Deponija:
Ramići b.b.
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 394 220
Fax:+387 51 392 210

Važniji telefoni:
Centrala: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
Direktor: +387 51 258 322
Tehnički direktor: +387 51 258 347
Sekretar: +387 51 258 342
Služba računovodstva: +387 51 258 323
Služba komercijale: +387 51 258 346
Tehnički sektor: +387 51 258 330