Javna naučnoistraživačka ustanova Institut za ekologiju i informatiku Republike Srpske

Javna naučnoistraživačka ustanova Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka osnovan je 1976. godine i registrovan je u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/07 i 13/10) i Pravilnikom o obliku i sadržaju evidencije instituta (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 80/03) kao JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije br. 06/6-61-224/04, od 29.06.2004. godine upisan u Registar naučnoistraživačkih institucija kao javni naučnoistraživački institut, čiji je osnivač Republika Srpska. Institut zaštite, ekologije i informatike-naučnoistraživački institut u Banjoj Luci, je po unutrašnjoj organizaciji, tehničko-tehnološkoj opremljenosti, naučnoistraživačkom i stručnom kadrovskom potencijalu, strukturi poslovnih partnera i korisnika usluga, naučnoistraživačka, konsultanska, projektna i obrazovna institucija u oblasti zaštite i zdravlja na radu, zaštite i unapređenja kvaliteta radne i životne sredine, zaštite od požara i eksplozija, upravljanja hemikalijama i obuku za prevoz opasnih hemikalija. U cilju što efikasnije zaštite i unapređenja životne i radne sredine Institut zaštite, ekologije i informatike u Banjaluci posjeduje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite i zdravlja na radu, pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, lične zaštite i obuke radnika iz oblasti zaštite na radu, obavljanje poslova ispitivanja uslova radne sredine, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti i mikroklime.

Ovlašćen je za vršenje poslova pregleda i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu požara; izradu elaborata i planova zaštite od požara; izrada dijela tehničke dokumentacije-mašinska, elektro i tehnološka faza, stručno osposobljavanje za rad sa opasnim hemikalijama i sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže opasne hemikalije, mjerenje i procjenu elektromagnetnih polja radi obavljanja stručnih poslova zaštite od elektromagnetnih polja frekventnog opsega 5Hz-400 KHz i 30 MHz-3 GHz i preventivni i periodični pregled i ispitivanje liftova za vertikalni prevoz lica i tereta na električni i hidraulični pogon, ili drugi mehanizovani pogon u stambenim, poslovnim, javnim i drugim objektima, fasadni liftovi, kosi liftovi, ski liftovi, liftovi na gradilištima, viseće skele, liftovi za dizanje tereta u kojima nije moguć pristup lica, liftovi za invalide. Imenovan je za izradu procjene bezbjednosti hemikalije i izrada izvještaja o bezbjednosti hemikalije. Ovlašćen je za periodične preglede, ispitivanje i kontrolu opreme pod pritiskom; periodične preglede, ispitivanje i kontrolu pokretnih posuda pod pritiskom za tehničke gasove, periodične preglede, ispitivanje i kontrolu pokretnih posuda pod pritiskom za tečni naftni gas i izradu i kontrolu tehničke dokumentacije iz oblasti gasnih instalacija, te nadzor nad njima.

Misija Instituta je razvijanje koncepta pouzdanog preduzetništva i implementacija principa zaštite životne i radne sredine u praksi preduzetništva i institucija, kao i permanetno razvijanje i unapređivanje svekolikih znanja iz oblasti djelatnosti Instituta po najsavremenijim svjetskim trendovima. Imamo visoko postavljene ciljeve i kriterijume na tržištu znanja i stručnih usluga i nastojimo da se izdvojimo od konkurenata kroz otvorenu i fer tržišnu utakmicu pružajući kvalitet koji se odražava kroz visoki učinak i inovativni duh. Naši projekti, programi i konsultanske usluge su u funkciji pouzdanih programskih, strukturnih, tehničkih, tehnoloških i organizacionih transformacija privrede i uslužnih djelatnosti. Institut zaštite, ekologije i informatike se bavi multidisciplinarnim istraživanjima. Posebna odlika rada Instituta je orijentacija na interdisciplinarni pristup sagledavanja multidimenzionalne sadržine procesa u životnoj i radnoj sredini, uz korišćenje naučne teorijsko-metodološke osnove. Institut je ne samo održao, već i unaprijedio, naučnoistraživački rad kroz izradu naučnoistraživačkih projekata kojima se stvaraju naučne reference, stiču potrebna iskustva i obezbjeđuju materijalni preduslovi za dalji razvoj Instituta. Projekti i svi programi su polivalentno i fazno koncipirani i organizovani: istraživanje – naučna i stručna verifikacija rezultata – obuka i inoviranje znanja – savjetovanje – publikovanje rezultata. Istraživanjem se bavimo da bi pronašli najbolja rješenja za pouzdano unapređivanje prakse, a raznovrsnim oblicima, programima i metodama konsaltinga i obrazovanja motivišemo, usmjeravamo i ospospobljavamo aktere pouzdane primjene istraživačkih rezultata, uvjereni da investicija u znanje daje najbolje rezultate.

Javna naučnoistraživačka ustanova Institut za ekologiju i informatiku Republike Srpske

+ REFERENCE

 

Obuka za prevoz opasnih materija: Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Istočno Sarajevo; Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Istočno Sarajevo; oko 30 kandidata mjesečno (fizička lica) i dr. Obuka za savjetnika za hemikalije: Rafinerija nafte, Brod; Rafinerija ulja, Modriča; Gross (rudnik olova i cinka), Srebrenica; Sanitacija, Zvornik, Vitaminka, Banja Luka, Banjalučka pivara, Banja Luka; Eko-Bel, Banja Luka; Rudnik i termoelektrana, Gacko i dr. Obuka za rukovanje eksplozivnim materijama: JP ''Međunarodni aerodrom'', Sarajevo; preduzeća koja prodaju naftne derivate i dr. Specijalistička obuka za bezbjedan i zdrav rad za specifična zanimanja: Rafinerija nafte, Brod; Vitaminka, Banja Luka, Banjalučka pivara, Banja Luka; Rudnik i termoelektrana, Gacko i dr.

+ Objavljene obuke

 

Naziv obuke Oblast obuke Vrsta obuke Obuka i polaganje ispita za savjetnika za hemikalije Ostalo Stručno osposobljavanje Obuka za prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR) Saobraćaj Stručno osposobljavanje - See more at: http://obuke.ba/Obuka/Organizator/150#sthash.vemYBMxx.33uVbgWT.dpuf

+ Kontakt

Vrsta organizacije: Javna ustanova
Regija: Regija Banja Luka
Opština: Banja Luka
Adresa: Vidovdanska 43, 78000 Banja Luka
Telefon: 051/218-322
E-mail: ekoinstitut@inecco.net
Kontakt Osoba: doc. dr Predrag Ilić
Pravni Status: Pravno Lice
JIB: 4401020860005
WWW: www.institutzei.net -