Ju narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske predstavlja most između bogatog nasljeđa prošlosti i budućnosti usmjerene ka zahtjevima savremenog informacionog društva.

Kao centar nacionalnog pamćenja, obrazovanja i kulture stoji na usluzi svojim korisnicima nudeći pristup bogatim fondovima monografskih i serijskih publikacija, te po evropskim standardima digitalizovanoj građi.

Putem svojih servisa daje neophodnu podršku stvaranju jedne velike, sistematizovane i lako dostupne baze informacija.

Predstavljanja knjiga, javna čitanja, izložbe, koncerte, simpozijume, tribine, predavanja, te saradnju sa drugim kulturnim i obrazovnim institucijama, ne prihvatamo samo kao ispunjenje zakonskih obaveza već i kao našu izabranu i odgovornu ulogu promotera znanja, obrazovanja i učenja.

I na kraju, naš osnovni cilj je da obezbijedimo brzu i preciznu uslugu uz profesionalne kompetencije i prijatan tretman svima bez obzira na vjeru, naciju, boju kože, pol i status.

NPRS

+ Misija

 

Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske je nacionalna kolijevka kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti. Idući u korak sa razvojem bibliotekarstva i informacionih tehnologija, a prateći potrebe svojih korisnika, ona kontinuirano razvija znanja i vještine potrebne da na savremen način i uz primjenu savremenih tehnologija prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje građu korisnicima njenih fondova. Ona je savremena, dinamična i umrežena institucija satkana od znanja i informacija. Pristup svim njenim resursima je neograničen, čime ona značajno doprinosi afirmaciji demokratskog, multinacionalnog, multikulturalnog i multikonfesionalnog društva. Misija Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske je da kontinuiranim usavršavanjem stečenih znanja i usvajanjem novih vještina sakuplja, čuva i učini dostupnim znanje i informacije, imajući stalno na umu da kako raste količina zapisanog znanja tako raste i broj mogućih korisnika toga znanja. Sakupljajući, čuvajući i čineći ga dostupnim ona omogućava da znanje raste više od višeg, dajući ogroman doprinos razvoju kulture, prosvjete, obrazovanja, nauke i umjetnosti, čime ispunjava i misiju promocije nacionalnog identiteta, kulture, nasljeđa, te napretka nacionalne svijesti kroz boljitak znanja.

+ Vizija

 

1. Biblioteka čije zbirke svjetski poznatih kvaliteta ostaju za budućnost, raznolike po širini i obliku, dostupne i korištene.

2. Biblioteka kao sigurna spona između tradicionalnih i novih informacionih medija koji se nadopunjuju.

3. Biblioteka kao centar intenzivne intelektualne misli i najdinamičnije okruženje za učenje.

4. Bibliteka kao središte cjeloživotnog učenja.

5. Biblioteka koja upoznaje svoje korisnike sa resursima koji su im dostupni, i kroz inovacije, čini pristup tim resursima lakšim.

6. Biblioteka sa širokim krugom partnera objedinjenih oko korisnika koji nesmetano proširuje svoje znanje.

7. Biblioteka koja neprestano bogati ljudski život kulturom, umjetnošću i znanjem.

8. Biblioteka kao jedan od najznačajnijih simbola svoje zemlje.

+ Kontakt

Centrala
Telefon: +387 51 215 866 +387 51 215 859
Kancelarija direktora
Telefon: +387 51 215 894 Faks: +387 51 217 040 El. pošta: direkcija@nub.rs
Kancelarija sekretara biblioteke
Telefon: +387 51 215 822 El. pošta: ljiljana.babic@nub.rs
Računovodstvo
Telefon: +387 51 215 866 +387 51 215 859 Lok. br.:105