Back

Medijsko opismenjavanje odraslih

Medijski cunami kojima smo preplavljeni i sve veći broj lažnih vijesti, dezinformacija, pogrešnih informacija, zahtijevaju što veći broj medijski opismenjenih građana, koji će znati iskoristiti informacije na pravi način. Cilј je upoznati polaznike sa pojmom, strukturom i konceptom medijske pismenosti, te razviti tehničke, kritičke i praktične kompetencije za korištenje, razumijevanje i učestvovanje u medijima. Takođe, upoznati ih sa zakonskim aktima i propisima koji se odnose na ovu oblast. Jedan od cilјeva jeste osvijestiti njihovu zavisnost o medijima i kroz upoznavanje sa osnovama koncepta medijske pismenosti i masovnog komuniciranja naučiti ih da se sigurno i uspješno kreću u medijskom okruženju, kao prosjumeri,a ne samo kao konzumenti medijskih sadržaja. Takođe, polaznici bi bili u mogućnosti da sami kreiraju i produciraju određene medijske sadržaje i na taj način razviju vještinu prepoznavanja i demistifikovanja uticaja medija na nesvjesnom nivou. Nakon što odslušaju ovaj kurs polaznici bi trebali savladati osnovne pojmove i cilјeve u vezi sa medijskom pismenošću. Prije svega, trebali bi ovladati primjenom pet glavnih pitanja medijske pismenosti u svakodnevnom medijskom okruženju, kritičkom analizom i procjenom vrijednosti različitih medijskih sadržaja, s posebnim osvrtom na štetne sadržaje kojima vrijeme post istine i post novinarstva obiluje.
Program će trajati 20 sati, raspoređenih na pet nedjelja po 4 sata.
Nakon uspješno završenog programa polaznici dobijaju sertifikat.
Konkurs za program Medijsko opismenjavanje odraslih
200 KM po polazniku + PDV

Za prijavu na program, tražene podatke ispunite i dostavite na cjelozivotno@blc.edu.ba
Prijavljujem se za program: Medijsko opismenjavanje odraslih
IME:
PREZIME:
ADRESA:
DATUM ROĐENJA:
MJESTO ROĐENJA:
TELEFON:
E-MAIL:

Prijavni obrazac za Cjeloživotno učenje

Voditelj programa:
prof. dr Slavica Išaretović
E-mail: slavica.isaretovic@blc.edu.ba
Telefon: 051 433 013

HACCP sistem u proizvodnji i pripremi hrane

Cjeloživotno učenje predstavlja organizovani proces učenja i obrazovanja u cilju usavršavanja, specijalizacije i dopunjavanja znanja, vještina i kompetencija u okviru ličnog ili profesionalnog usavršavanja pojedinca. Proizvodnja zdravstveno bezbjedne hrane treba da bude osnovni zadatak menadžmenta i zaposlenih u objektima gdje se vrši proizvodnja i priprema hrane. Ciljevi cjeloživotnog učenja su unapređenje znanja iz određene oblasti od opšteg obrazovanja do stručnog usavršavanja u okviru ličnog ili profesionalnog usavršavanja pojedinca zbog potreba širenja i mijenjana zanimanja, porasta znanja i tehnologija, promjena ka informatičkom društvu, ekonomskog restruktuiranja i potreba da se nađu efikasnija učenja i prenošenje znanja. Cilj ovog programa je pomoći subjektima u poslovanju s hranom u boljem razumijevanju primjene HACCP sistema i fleksibilnosti te primjene. Edukacija zaposlenih vezano za implementaciju i uvođenje HACCP sistema u objektima proizvodnje i pripreme hrane. HACCP sistem se generalno smatra korisnim programom za subjekte u poslovanju sa hranom radi kontrole rizika koji može nastati u hrani. Pravilnikom o higijeni hrane, omogućava da se postupak baziran na HACCP principima primjeni sa fleksibilnošću kako bi se osigurala primjena u svim situacijama. HACCP sistemi se uopšteno smatraju alatima koji su vrlo korisni za subjekte u poslovanju s hranom, jer ih mogu koristiti za kontrolu opasnosti koje mogu biti uzrokovane hranom. S obzirom na široki obim prehrambene djelatnosti koja je obuhvaćena Pravilnikom, te s obzirom na raznovrsnost prehrambenih artikala i proizvodnih procesa, čini se korisnim kroz programe cjeloživotnog učenja izvršiti edukaciju zaposlenih u proizvodnji i pripremi hrane o razvoju i sprovođenju postupaka zasnovanih na HACCP principima. Cilj ovog dokumenta je pomoći subjektima u poslovanju s hranom u boljem razumijevanju primjene HACCP sistema i fleksibilnosti te primjene. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Prvog dana održati će se teorijski dio programa dok će drugog dana programa biti organizovane radionice na kojima će polaznici uz mentorstvo predavača na rješenjima zadanih problema. Program se izvodi 14 sati raspoređenih na dva dana po 7 sati uz predviđenu radnu pauzu za ručak. Ciljna grupa su zaposleni u prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu.
Nakon uspješno završenog programa polaznici dobijaju sertifikat.
Konkurs za program HACCP sistem u proizvodnji i pripremi hrane
300 KM po polazniku + PDV

Za prijavu na program, tražene podatke ispunite i dostavite na cjelozivotno@blc.edu.ba
Prijavljujem se za program: HACCP sistem u proizvodnji i pripremi hrane
IME:
PREZIME:
ADRESA:
DATUM ROĐENJA:
MJESTO ROĐENJA:
TELEFON:
E-MAIL:

Prijavni obrazac za Cjeloživotno učenje

Doc. dr Jovo Savanović
E-mail:jovo.savanovic@blc.edu.ba
Telefon: 051/433-010

PREDUZETNIČKA AKADEMIJA - pokretanje preduzetničkog poduhvata

Cjeloživotni program Preduzetnička akademija – Pokretanje preduzetničkog poduhvata namijenjen je prvenstveno osobama, koje razmišljaju o pokretanju vlastitog preduzetničkog poduhvata, „mladim“ preduzetnicima, ali i onima, koji žele saznati više o preduzetništvu, pokretanju i vođenju preduzetničkog poduhvata. Program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u istraživanju preduzetništva, ali i praktičnom radu sa preduzetnicima početnicima u vidu mentoriranja, te vođenja različitih oblika edukacije namijenjenih preduzetnicima. Ovo je produženi projekt dosadađnje Preduzetničke akademije koja se na BLC održava od 2015 godine. https://blc.edu.ba/preduzetnicka-akademija-po-drugi-put/
Doprinijeti razvoju preduzetničkih kompetencija polaznika, koje će im pomoći u donošenju odluke pokrenuti preduzetnički poduhvat ili ne, ali i kako ga voditi i razvijati do nivo održivosti, osnovni je cilj ovog cjeloživotnog programa. Kroz razvoj preduzetničkih kompetencija polaznika, program doprinosi i njihovom boljem snalaženju u različitim ličnim i profesionalnim situacijama, kao i razvoju organizacija u kojima djeluju.
Polaznici će moći nakon završene obuke valorizovati značenje preduzetništva i preduzetničkih aktivnosti, ocijeniti načine ulaska u preduzetničku aktivnost sa ciljem odabira najprikladnijeg načina za sprovođenje svoje ideje; vrednovati i razvijati poslovne prilike kako bi stvorili vrijednost kojom će pomoći rješavanju nekog postojećeg problema ili novog izazova; predvidjeti potrebne resurse i potreban tim za vlastiti poduhvat, te utvrditi načine osiguravanja resursa, potrebnih za vlastiti poslovni pothvat; procijeniti troškove pokretanja vlastitog preduzetničkog poduhvata; argumentovano diskutovati o vlastitoj poslovnoj ideji i poslovnom planu sa svim učesnicima koje je potrebno uključiti u realizaciju ideje u poduhvat.
Ovaj program je usmjeren prema razvoju kompetencija polaznika: uočavanje prilika, razrada i vrednovanje ideja; upravljanje resursima; finansijska pismenost; planiranje; preuzimanje inicijative; timski rad; učenje kroz iskustvo; samosvjesnost i samoefikasnost; kreativnost; motivacija i upornost. Program je organizovan u 7 modula i finalni ispit.
Ukupno trajanje programa je 40 sati. Svaki pojedini modul traje između 3 i 4 sata interaktivne nastave, ukupnog trajanja od šest sedmica, koju čine predavanja, samostalni zadaci, individualni i timski projekti, te različiti oblici učenja na daljinu.
Nakon uspješno završenog programa polaznici dobijaju sertifikat.
Konkurs za program PREDUZETNIČKA AKADEMIJA - pokretanje preduzetničkog poduhvata
350 KM po polazniku + PDV

Za prijavu na program, tražene podatke ispunite i dostavite na cjelozivotno@blc.edu.ba
Prijavljujem se za program: Preduzetnička akademija – Pokretanje preduzetničkog poduhvata
IME:
PREZIME:
ADRESA:
DATUM ROĐENJA:
MJESTO ROĐENJA:
TELEFON:
E-MAIL:

Prijavni obrazac za Cjeloživotno učenje

prof. dr Svetlana Dušanić - Gačić
doc. dr Zorana Agić
E-mail:
svetlanadg@blc.edu.ba zorana.agic@blc.edu.ba
Telefon: 051/433-010
Give us a call