Back

Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja sa informacijama koje www.blc.edu.ba obrađuje, odnosno prikuplja kada se posjeti ova internet stranica. Obrada ličnih podataka bazira se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Posjetom na stranicu www.blc.edu.ba:

(1) Do najveće mjere koja je dopuštena primjenjivim zakonom, stranica www.blc.edu.ba i usluge koje pruža omogućene su “kakve jesu” i “kao dostupne”, sa svim nedostacima i bez garancija ikakve vrste i www.blc.edu.ba se ovime odriče svih garancija i uslova u odnosu na stranicu www.blc.edu.ba i usluge, bilo izraženih, impliciranih ili zakonskih, uključujući bez ograničenja implicirane garancije, zadovoljavajući kvalitet, prikladnost za određenu svrhu, tačnost, uživanje i nepovredivost prava trećih strana.

(2) Izričito potvrđujete i saglasni ste da, do raspona dozvoljenog važećim zakonom, koristite stranicu www.blc.edu.ba i bilo koje usluge koje ste izvršili ili kojima ste pristupili pomoću stranice www.blc.edu.ba su na vlastiti rizik. Nikakva usmena ili pisana informacija ili savjet koji pruži stranica www.blc.edu.ba ili ovlašteni predstavnik stranice neće predstavljati garanciju.

(3) www.blc.edu.ba ne garantuje za nepostojanje ometanja vašeg uživanja u stranici www.blc.edu.ba i uslugama, ni da će sadržane funkcije ili usluge koje izvodi ili pruža stranica biti u skladu s vašim zahtjevima, da će rad stranice i usluga biti neometan ili bez pogrešaka, da će bilo koja usluga i dalje biti dostupna, da će stranica ili usluge biti kompatibilni ili da će raditi s bilo kojim softverom, aplikacijama ili uslugama trećih strana, ni da će greške na stranici ili uslugama biti ispravljene.

(4) Do mjere do koje nije zabranjeno važećim zakonom, ni u kojem slučaju stranica www.blc.edu.ba neće biti odgovorna za ozljeđivanje ljudi ili za bilo koju slučajnu, posebnu, indirektnu ili posljedičnu štetu, uključujući bez ograničenja štetu uslijed gubitka profita, gubitka podataka ili informacija, prekid u poslovanju ili za bilo koju drugu komercijalnu štetu ili gubitke, koji mogu nastati uslijed ili biti u vezi s vašom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe stranice www.blc.edu.ba i usluga ili bilo kakvih softvera ili aplikacija trećih strana u kombinaciji sa stranicom www.blc.edu.ba ili uslugama, bez obzira na uzrok i bez obzira na osnovu odgovornosti (ugovor, delikt ili nešto drugo), čak i ako je izdavač stranice obaviješten o mogućnosti nastanka takve štete.

Obavijest o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka

Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) uređuje se zaštita ličnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem ličnih podataka u Bosni i Hercegovini. www.blc.edu.ba radi uspostavljanja i održavanja uspješne saradnje s vama ima želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti vaše lične podatke (dalje: Podaci) na način i pod uslovima predviđenim Zakonom, poštujući najviše etičke i pravne standarde, te važeće propise.

Posjetom www.blc.edu.ba u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, prihvatate uslove korištenja. Pristupanje stranici www.blc.edu.ba je na vaš vlastiti zahtjev, i u skladu sa Zakonom mogu se obrađivati podaci bez saglasnosti nosioca podataka.
Prihvatanjem Uslova korištenja dajete saglasnost da se vaši prethodno navedeni lični podaci prikupljaju, pohranjuju, obrađuju i koriste u svrhu
provođenja promotivnih i nepromotivnih aktivnosti vezanih uz www.blc.edu.ba (npr. aktivnosti edukacije, pružanja naučnih podataka, promotivnih informacija i sl.).

U svim slučajevima prenosa ličnih podataka u treće države, www.blc.edu.ba će nastojati pružiti dovoljno sigurnosti u pogledu zaštite vaše privatnosti koja će odgovarati nivou zaštite u Bosni i Hercegovini. www.blc.edu.ba primjenjuje na svim nivoima poslovanja najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlaštenog pristupa. Pravo pristupa vašim ličnim podacima imaće samo ovlašteni zaposleni i samo u mjeri u kojoj je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade. Vaši lični podaci pohranjeni su u sigurnoj bazi podataka i dostupni su samo ograničenom broju zaposlenih koji imaju posebna prava pristupa takvim sistemima. Oni su ugovorno obavezani na čuvanje povjerljivosti podataka. Naši web serveri redovno se ažuriraju najnovijim sigurnosnim zakrpama. Napominjemo, dakle, da se u slučaju davanja saglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje vaših Podataka i prenos istih izvan Bosne i Hercegovine takva saglasnost daje i u smislu relevantnih odredbi člana 18. Zakona.
U postupku prikupljanja, obrade i korištenja vaših Podataka, osim www.blc.edu.ba, vaše Podatke mogu prikupljati, obrađivati i koristiti i podugovarači koje će www.blc.edu.ba  angažovati radi izvršavanja pomoćnih poslova vezanih uz prikupljanje i obradu vaših Podataka. www.blc.edu.ba će osigurati da i takvi podugovarači prikupljaju, obrađuju i koriste vaše Podatke isključivo u svrhu pružanja usluge www.blc.edu.ba. U slučaju davanja saglasnosti na prikupljanje, obradu i korištenje vaših ličnih podataka i prenos istih izvan Bosne i Hercegovine takva saglasnost daje se i u odnosu na podugovarače.

Ova saglasnost obuhvaća i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka, za koje www.blc.edu.ba sazna u obavljanju svoje djelatnosti. U svakom trenutku imate pravo zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje vaših ličnih podataka kao i pravo opozvati ovu saglasnost, u odnosu na sve ili neke od navedenih svrha obrade, bez štetnih posljedica za vas. U svim takvim slučajevima vaši lični podaci će biti brisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajući od prijema vašeg pisanog zahtjeva. Međutim, opoziv i/ili zahtjev za brisanje i prestanak obrade neće utjecati na obradu ličnih podataka u svrhu izvršavanja zakonskih obveza www.blc.edu.ba. Također, zahtjevom za brisanjem vaših podataka se automatski uskraćuje i pravo korištenja i spajanje stranica www.blc.edu.ba.
Radnje prikupljanja, obrade i korištenja vaših Podataka koje će biti preduzete od strane www.blc.edu.ba su sljedeće: Podaci će biti fizički uneseni u bazu podataka www.blc.edu.ba, te će biti prijavljeni nadležnim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sva pitanja i zahtjeve u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane www.blc.edu.ba, kao i bilo kakve promjene vaših Podataka za koje dajete saglasnost, molimo vas da dostavite pisanim putem (preporučenom poštom, elektronskom poštom ili telefaksom) na sljedeću adresu: Miloša Obilića 30, 78 000 Banja Luka.

Prihvatanjem ovih uslova dajete saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u svrhe navedene u ovoj obavijesti. Upozoreni ste na činjenicu da saglasnost dajete slobodno i dobrovoljno i da u svakom trenutku možete opozvati ovu saglasnost. Saglasnost vrijedi sve do opoziva.

Ova politika privatnosti se odnosi na stranicu www.blc.edu.ba koja može sadržavati veze sa drugim davaocima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice www.blc.edu.ba, molimo vas da se upoznate sa politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja lične podatke.

Cookies

Stranica www.blc.edu.ba upotrebljava kolačiće (cookies) kako bi o vama prikupljala informacije i pohranila vaše odabrane postavke na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na vaš uređaj kada posjetite internetsku stranicu. Kada stranicu ponovno posjetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internetskoj stranici: to je korisno jer takvoj internetskoj stranici omogućuje da prepozna vaš uređaj. Za više informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org. Za analizu posjeta stranici www.blc.edu.ba i unaprjeđenje sadržaja koristimo Google Analytics, a pri tome prikupljene lične podatke automatizovano obrađujemo i prikazujemo zbirno. Više informacija o servisu za mjerenje posjećenosti – Google Analytics, možete pronaći na sljedećem linku: http://www.google.com/policies/privacy.

Ukoliko ne pristupate stranici www.blc.edu.ba putem prijave i registracije kao stručna javnost, nismo u mogućnosti prikupljati i obrađivati vaše lične podatke, ali možemo koristiti podatke koji se prikupe putem cookie-ja. Ako želite izbrisati bilo koje kolačiće koji su već na vašem računaru, na internetskom pretraživač, u dijelu vezanom uz pomoć i podršku, potražite uputstva za pronalaženje datoteke ili direktorija koji pohranjuje kolačiće. Imajte na umu da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima ili osobinama stranice www.blc.edu.ba. Određeni HTML dokumenti naše stranice www.blc.edu.ba te mogući e-mail-ovi koje pošaljemo mogu sadržavati elektronske slike poznate kao web-pratilice (ponekad se nazivaju i „jasni gifovi“) koje omogućuju pratiti koliko je korisnika posjetilo takve stranice ili pročitalo e-mail-ove. Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vrijeme i datum pregleda stranice te opis stranice na kojoj se web-pratilica nalazi. Takve pratilice ne nose nikakve lične podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje učinkovitosti određene kampanje.

Uslovi korištenja bit će predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju postavit ćemo na ovu internetsku stranicu. Zadržavamo pravo izmjene ove pravne informacije i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Nadalje, www.blc.edu.ba zadržava pravo na uklanjanje objava ostavljenih na stranicama www.blc.edu.ba portala od strane korisnika portala, kao i na potpuno ili djelomično uklanjanje stranica ili povremenog onemogućavanja pristupa stranicama bez prethodne obavijesti. Ova Pravila stupaju na snagu dana 01.06.2020. godine.

Pozovite nas