Back

Banja Luka College

Akreditovana, visokoškolska ustanova akademskih studija

Moderan studij

Za učenje na daljinu BLC koristi Microsoft Teams, alat koji je dio Office-a 365 paketa-a, koji svaki student prilikom upisa na BLC, može sebi besplatno instalirati i nastavnicima i studentima omogućuje jedinstven način komunikacije i rada. Na taj način smo osigurali virtuelne učionice, u kojima nastavu izvodimo licem-u-lice, a u okviru predmeta, koje studenti slušaju po, uobičajenom rasporedu nastave, zadaju se i određeni zadaci, rade vježbe, odvija se interaktivna komunikacija i studenti imaju mogućnost svakodnevnih konsultacija sa profesorima.

Kombinovanje različitih metoda studija omogućava bolje prilagođavanje željama i sposobnostima studenata i omogućava dobivanje širokog spektra kompetencija za što uspješniju izgradnju poslovne karijere. Odnosi između predavača, studenata i menadžmenta BLC-a su na takvom nivou koji omogućuje prostor harmonije, povjerenja i vjere da je takvo povezivanje temelj uspješne sadašnjosti i budućnosti.

BLC preko programa ERASMUS+ omogućava studentima studiranje i praksu na partnerskim visokoškolskim ustanovama u različitim državama. Na taj način studenti BLC-a otvaraju nove vidike, uče druge jezike, upoznavaju različite kulture i običaje i pripremaju se za međunarodno tržište rada i usavršavanje iz različitih područja.

Detaljnije

Akreditovani i licencirani studij

Banja Luka College je, akreditovana, visokoškolska ustanova akademskih studija, koja nudi napredna znanja, koja omogućavaju konkurentsku prednost na tržištu, kako u BiH tako i u inostranstvu. Banja Luka College je prva visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini koja je dobila Rješenje o akreditaciji od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Svakom studentu se omogućava sticanje znanja iz oblasti koje mu omogućavaju rad u dinamičnom poslovnom okruženju a cilj je da diplomirani studenti posjeduju: stručnost, samostalnost, predanost, kvalitet i samosvijest. Studij obuhvata (klasična i virtuelna) predavanja, konsultacije, stučne ekskurzije, susrete studenata, studentsku praksu i studentsku razmjenu.

Savremena znanja za digitalno doba

Vizija

Vizija BLC-a, u domenu obezbjeđivanja kvaliteta, je moderna, respektibilna visokoškolska ustanova i lider u oblasti poslovne ekonomije, javne uprave, menadžmenta, medija i komunikacija, uz aktivan partnerski odnos između nastavnika i studenata, optimalnu kombinaciju savremenih oblika nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije, prilagođen karakteristikama i potrebama svakog studenta.

 • Ishodi obrazovnog procesa usklađeni su sa potrebama društva.
 • Obrazovni proces povezan je sa naučno-istraživačkim radom i privredom kroz aktivno uključivanje u naučne i tehnološke  projekte i aktivnu saradnju sa  drugim obrazovnim ustanovama, institutima i stručnjacima iz prakse, uz uključenje u Evropski istraživački prostor.
 • Doprinosi se mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata. Podstiče se izražavanje talenata, vještina i preduzetničke energije studenata i nastavnika, a stečena znanja i vještine predstavljaju osnovu za cjeloživotno obrazovanje i samostalno učenje.
 • Osigura se brza i efikasna „protočnost“ novih ideja.
 • Ciljano opremljeni vlastiti kabineti u skladu sa definisanom vlastitom naučnom prepoznatljivošću.
 • Razvijena jaka alumni organizacije koja omogućava održavanje trajne veze naših završenih studenata sa BLC-om.

Misija

Misija BLC-a određena je potrebom dostizanja visokih akademskih standarda u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta, informacionih tehnologija, medija i komunikacija, u skladu sa potrebama i razvojnom strategijom društva.
Misija se, uz potpunu društvenu odgovornost, ostvaruje kroz visok kvalitet nastavnih, vannastavnih, naučnoistraživačkih i razvojnih procesa, osposobljavanje visokokvalitetnih stručnjaka u skladu sa evropskim standardima, kroz stalno stručno usavršavanje nastavnog kadra, kontinuirano razvijanje najprikladnijih obrazovnih modela, kao i zadovoljenje ciljeva studenata, zaposlenih, akademske zajednice i svih drugih zainteresovanih strana.

 • Podstiče i razvija naučnoistraživački rad, cjeloživotno učenje, razmjenu iskustava i dostignuća sa drugim naučnoobrazovnim ustanovama u regiji i EU.
 • Podržava i pomaže intelektualni, kulturni, i umjetnički razvoj zajednice i doprinosi obrazovnom, ekonomskom i socijalnom napretku zajednice i regije.
 • Permanentno usvaja i primjenjuje nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija, u skladu sa evropskim i svjetskim obrazovnim sistemom.
 • Promoviše i nagrađuje najbolje rezultate studenata i nastavnika i primjere najbolje prakse koji doprinose ostvarivanju vizije i organizacionih ciljeva.
 • Razvija sposobnosti za timski rad, verbalnu i tekstualnu komunikaciju i efikasnost u radu sa klijentima, korisnicima i kolegama.

Savremeno studiranje

Modeli studijskog programa

Student može, po svom izboru, da upiše trogodišnji studij (vrednuje se 180 ECTS bodova) ili četvorogodišnji studij prvog ciklusa (vrednuje se 240 ECTS bodova). Student koji je upisao trogodišnji studij može preći i na četvorogodišnji studij i tako studirati jednu godinu duže. Student koji je završio trogodišnji studij može da nastavi studij tako što će upisati četvrtu godinu studija na istom ili drugom studijskom programu.

Izbor studijskog programa i smjera

Student bira studijski program na prvoj godini studija, a smjer (studijsko područje) unutar studijskog programa, bira tokom prve ili druge godine studija. Smjerovi su formulisani prema zakonski propisanoj klasifikaciji djelatnosti i formiraju se zavisno od interesa studenata da se obrazuju za obavljanje poslova u određenoj djelatnosti.

Prelazak na drugi studijski program ili smjer

Student može preći sa jednog smjera (studijskog područja) na drugi smjer (studijsko područje) u istom studijskom programu. Student može preći sa jednog studijskog programa na drugi studijski program.

Sticanje akademskog zvanja

Završetak studija vodi do sticanja akademskog zvanja predviđenog zakonskim i drugim pravnim propisima, koji omogućava zapošljavanje ili nastavak studija na drugom ciklusu (master studij).

Sposobnost za stručni rad i ulazak u svijet rada

Studenti se obrazuju da visokostručni rad u profesiji mogu praktično obavljati po završetku studija, što je funkcija studija prvog ciklusa.

Učešće u privatno-javnom partnerstvu

Saradnja sa javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama u cilju zadovoljavanja javnih potreba, podstiče razmjenu nastavno-naučnih kadrova i racionalno korištenje opreme, efikasnu realizaciju ciljeva i principa visokog obrazovanja.

Dodatne informacije za buduće studente

Informator za buduće studente sa dodatnim informacijama o organizaciji studija, studijskim programima i smjerovima, studentskom organizovanju, akademskim zvanjima koja se stiču završetkom studija i drugim širim informacijama koje nisu date u štampanoj verziji, objavljen je na sajtu www.blc.edu.ba.

Organizacija i vrijednosti studija i studijski programi odgovaraju ciljevima visokog obrazovanja, principima BOLONJSKOG PROCESA i odredbama Zakona o visokom obrazovanju:
Nastavni predmeti su jednosemestralni i nose određen broj bodova prema Evropskom sistemu za prenos bodova (u daljem tekstu ECTS). Semestar nosi 30 ECTS bodova, akademska godina 60 ECTS bodova. Na kraju četvorogodišnjeg studija student piše i brani diplomski rad. Diplomski (završni) rad nosi 10 ECTS bodova.
Studij prvog ciklusa traje tri i četiri školske godine. Poslije završetka prvog ciklusa, student može nastaviti postdiplomski studij (drugi ciklus).
Strukturu nastave čine obavezni jednosemestralni nastavni predmeti, izborni jednosemestralni nastavni predmeti (na studijskom programu i na smjeru), vježbe (praktikumi, radionice, okrugli stolovi, prezentacije, praktičan rad)..
Liste izbornih nastavnih predmeta koje utvrđuje Senat na početku semestra su: lista na kojoj se nalaze izborni nastavni predmeti na studijskom programu i lista na kojoj se nalaze izborni nastavni predmeti na smjeru (užem profesionalnom području). Tokom prve i druge godine studija student bira izborne nastavne predmete sa liste za studijski program, a od petog do završnog semestra studija bira izborne nastavne predmete i sa liste za određeni smjer.
Obrazovanje tokom studija omogućava studentima da koriste informatičku i komunikacionu tehnologiju smještenu u dva informatička kabineta (neprekidan pristup internetu), amfiteatra sa opremom za snimanje predavanja i audio-video projekciju, multimedijalnom centru, grafičkom ateljeu, seminar salama, elektonskoj biblioteci, info pultovima,… Emitovanje programa BLC RADIJA na internetu u kombinaciji sa postojećim učenjem na daljinu, otvara nove mogućnosti za komunikaciju i interakciju studenata i nastavnika
Obezbijeđena je mogućnost prelaska studenta (prohodnost) trajanja studija i poslije završetka studija, sa jednog smjera na drugi unutar studijskog programa i sa jednog studijskog programa na drugi studijski program. Student poslije završetka studija na jednom smjeru može da upiše završnu godinu studija na drugom smjeru na istom ili drugom studijskom programu i tako stekne akademsko zvanje i na tom drugom studijskom programu ili smjeru, motivisan profesionalnim potrebama kod poslodavca ili na tržištu rada..
Redovno praćenje i vrednovanje kvaliteta studija od strane Senata, Vijeća studijskih programa i Studentskog parlamenta. Na taj način se postiže uspješna realizacija studijskih programa i zajedničkog rada nastavnika i studenata kao segment procesa akreditacije visokoškolskim ustanovama.
Učenje stranih jezika, kao obavezan standard, omogućava studentima korištenje strane literature, međunarodnu komunikaciju, studijska putovanja i radni angažman na poslovima sa strancima.
Studenti izborom smjera na studiju (izbornih nastavnih predmeta) biraju uže profesionalno područje, kao prednosti u oblikovanju profesionalnog razvoja i prilagođavanju kretanjima na tržištu rada.
Studenti uče da rješavaju probleme u budućem profesionalnom radu kroz značajan dio nastavnog procesa koji se izvodi kroz oblike stručnog i praktičnog rada u specijalizovanim kabinetima i kroz praksu u privrednim društvima i drugim organizacijama.

Bolonjski proces

Studenti su subjekti obrazovnog procesa. BLC je na osnovu navedenog pristupa, pripemio nastavni plan i organizaciju nastavnog procesa u kome su studenti u centru obrazovnog procesa. Oni imaju mogućnosti da ispolje svoj aktivan odnos kroz:

 • neposredan kontak sa nastavncima i saradnicima,
 • interaktivan odnos u kome studenti individulani i timski učestvuju u nastavi kao ravnopravni akteri,
 • permanentno učenje stranih jezika,
 • rad na računarima,
 • rad u manjim grupama,
 • praktičnu provjeru stečenih znanja i mogućnost polaganja testova redovno u toku nastave,
 • ispit kao završnu provjeru znanja,
 • značajno učešće stručnih saradnika u nastavnom procesu,
 • redovnu evaluaciju od strane studenta nastavnog rada nastavnika i saradnika, kao i funkcionisanja svih službi BLC-a.

BLC se tako već u ovoj fazi svoga rada, pridružio drugim obrazovnim ustanovama u Evropi, što daje studentima mogućnost pokretljivosti prema nekom od evropskih studija. Studij se istovremeno zasniva na korištenju dosadašnjeg iskustva, uzete su u obzir društvene okolnosti i stvarni životni uslovi studenta.

Nastavnici i saradnici angažovani na BLC-u nesumnjivo predstavljaju najpoznatija imena u svojoj oblasti.

 • Svi nastavni predmeti su jednosemestralni i studenti polažu završne ispite na kraju semestra,
 • Svaki nastavni predmet ima određeni broj kredita (bodova) tako da u svakom semestru ima ukupno 30 bodova, a u školskoj godini 60 bodova,
 • Studenti prolaze praktičko – informatičko obrazovanje na početku studija da bi mogli da koriste računar i internet za potrebe studija,
 • Studenti prolaze obiman kurs engleskog jezika na prvoj godini studija da bi mogli da koriste stranu literaturu na studiju,
 • Veliki broj izbornih nastavnih predmeta i drugih izbornih nastavnih oblika omogućava studentima da, uz mentorski rad nastavnika i saradnika, autonomno kreiraju svoju užu stručnu specijalizaciju,
 • Značajan dio nastavnog procesa izvodi se kroz oblike stručnog i praktičnog rada studenta i radionice gdje se studenti uče da rješavaju probleme.
Pozovite nas