Back
Informatika (smjer: Inženjerstvo informacionih tehnologija),
Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija,
Grafički dizajn i vizuelne komunikacije,
Mediji i komunikacije,
Menadžment kulture - produkcija
Osnovne akademske studije traju tri (180 ECTS) ili četiri godine (240 ECTS).
Pravo upisa na BLC imaju sve osobe koje su završile srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.
Diploma o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva za sve razrede srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih i dvije fotografije.
Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu dužni su da izvrše nostrifikaciju diplome u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Učenici koji su završili srednju školu u Republici Srbiji ne moraju da vrše nostrifikaciju diploma (na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata).
Da. Student lično potpisuje Indeks, Ugovor o studiranju i Aneks ugovora kojim se precizira u koliko mjesečnih rata se plaća školarina.
Ne. Postoji Test informisanosti i sklonosti koji se sastoji od Testa opšte kulture i Testa iz Engleskog jezika i radi se u prostorijama BLC-a prilikom samog upisa.
Školarina (za oba semestra) iznosi 2.550 KM i može se platiti u 12 mjesečnih rata ili kreditom preko poslovnih banaka.
Primjer pravilno popunjene uplatnice nalazi se ispod.
Školarinu, kao i ostale vrste uplata, studenti plaćaju u bankama na jedan od računa BLC-a.
Brojevi računa:
94106-9919300167 - PROCREDIT BANK
571010-00000787-31 - BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA
551001-00023343-34 - UNICREDIT BANK a.d. BANJA LUKA
555007-00215647-15 - NOVA BANKA
161045-0072430034 - RAIFFEISEN BANK dd
Studenti dok studiraju na BLC-u ne plaćaju izdavanje potvrda (za regulisanje zdravstvenog osiguranja, prevoza i sl.) kao ni uvjerenja o položenim ispitima i o diplomiranju. U cijenu školarine uračunate su sve obaveze koje student ima od upisa do diplome, a koje uključuju upisni materijal, indeks, sve potrebne potvrde i uvjerenja, ispitne prijave, ispite, ovjere semestara, literaturu, vannastavne aktivnosti i diplomski rad.
Kompletna literatura za sve nastavne predmete se nalazi na BLC-u i student je dobija potpuno besplatno. Literatura u štampanom obliku se nalazi u biblioteci BLC-a i student je preuzima nakon upisa studija, odnosno upisa studijske godine, a literatura u elektronskom obliku se nalazi na kursu svakog predmeta na sajtu u okviru e-nastave i dostupna je svim studentima.
Student može molbu/zahtjeve podnijeti lično u Studentskoj službi ili putem mejlova: blc@teol.net ili info@blc.edu.ba
Da. Student sa druge visokoškolske ustanove, kao i student koji je završio višu školu može se upisati/prepisati na studij na BLC-u. Prilikom prepisa vrši se priznavanje ECTS bodova prethodno položenih ispita na način da se priznaju oni ispiti sa druge visokoškolske ustanove koji po svom sadržaju i obimu odgovaraju nastavnim predmetima na studijskom programu koji student upisuje na BLC-u. Prema izvršenom priznavanju ECTS bodova odobrava se upis na određenu godinu studija i određuju se diferencijalni ispiti koje student treba da položi kao razliku predmeta sa studijskog programa koji upisuje.
Školarina (za oba semestra) iznosi 2.750 KM i može se platiti u 12 mjesečnih rata ili kreditom preko poslovnih banaka.
Ako student prelazi sa druge visokoškolske ustanove na neki od studijskih programa BLC-a potrebno je da dostavi diplomu o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva za sve razrede srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, dvije fotografije, te indeks i uvjerenje o položenim ispitima sa visokoškolske ustanove sa koje prelazi na BLC. Ako je student prethodno završio višu školu ili fakultet potrebno je da donese i diplomu više škole ili fakulteta.
Da, ali se radi priznavanje položenih ispita i određuju se diferencijalni ispiti sa studijskog programa na koji se prelazi.
Ne, ali je moguć nastavak studija na četevrogodišnjem studijskom programu nakon završenog trogodišnjeg studija.
Da, BLC ne zabranjuje da studenti budu zaposleni, ali se podrazumijeva da student blagovremeno izvršava svoje obaveze.
Da, Student koji upisuje obnovu studijske godine plaća administrativne troškove u iznosu od 300,00 KM i 50,00 KM po nepoloženom ispitu.
Student koji upisuje apsolventski staž plaća administrativne troškove u iznosu od 300,00 KM.
ECTS bodovi (European Credit Transfer System) su brojčane vrijednosti utvrđene za predmete predviđene studijskim programima koji se realizuju na BLC-u. ECTS bodovi predstavljaju izraz kvantitativne količine rada neohodne za uspješno savladavanje svakog predmeta pojedinačno, u odnosu na ukupni kvantitativno izraženi rad potreban da bi se savladao određeni studijski program u cijeloj akademskoj godini studija. Svaki nastavni predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ECTS bodova.
Student ima pravo upisa naredne godine u akademskoj 2020/2021. godini sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili sa pravom prenosa najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.
Svi ispiti na studijskim programima na BLC-u su jednosemestralni. Student polaže ispit po završetku nastave iz tog nastavnog predmeta. To znači da nastavne predmete iz zimskog semestra student može polagati od januarsko-februarskog ispitnog roka, a nastavne predmete iz ljetnjeg semestra od junsko-julskog ispitnog roka.
Na BLC-u organizuje se osam ispitnih rokova, određenih akademskim kalendarom a za datu akademsku godinu koji je dostupan studentima na sajtu. U okviru unaprijed utvrđenih ispitnih rokova, oglašava se i tačan raspored termina. Kalendarom su određeni i periodi prijave ispita.
Ispiti se prijavljuju preko BLC portala e-nastava ili lično u odjeljcima za ispite. Period prijave ispita za sve ispitne rokove unapred je određen akademskim kalendarom.
Da. Studentu se na njegov zahtjev može odobriti mirovanje prava i obaveza u slučaju teže bolesti; upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest mjeseci; njege djeteta do godinu dana života; održavanja trudnoće; vršenja rukovodnih funkcija u studentskom predstavničkom tijelu i u drugim opravdanim slučajevima. Prilikom podnošenja zahtjeva za mirovanje prava i obaveza student je dužan priložiti dokumentaciju kao dokaz za odobravanje statusa mirovanja.
Mobilnost studenata podrazumijeva ostvarivanje dijela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu.. Prednosti studenata koji su proveli dio školovanja na mobilnosti su višestruke. Pored sticanja akademskih kompetencija, novih poznanstava i upoznavanja kultura drugih zemalja, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i imaju veće mogućnosti za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.
Program Erazmus+ omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od visokoškolskih institucija u okviru studentske razmjene na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske). Mobilnost traje jedan ili dva semestra. Za vrijeme mobilnosti studenti pohađaju predavanja i polažu ispite koji će biti priznati po povratku na BLC.
Svečana dodjela diploma se na BLC-u održava dva puta godišnje i to u maju i oktobru mjesecu. Obavještenja o svim potrebnim informacijama za svečanu dodjelu diploma se blagovremeno (u aprilu i septembru) objavljuju na prvoj stranici sajta BLC-a.

UPLATA ŠKOLARINE

Molimo studente da prilikom popunjavanja uplatnice obavezno navedu broj indeksa (ne odnosi se na studente koji još nisu dobili indeks) i jedinstveni matični broj, kako bi uplate bile zavedene u našoj finansijskoj evidenciji.

Primjer pravilno popunjene uplatnice

Brojevi žiro-računa

154921-2002636872

571010-00000787-31

555007-00215647-15

161045-0072430034

551001-0002334334

NOVI FORMULAR ZA PRIJAVU ISPITA (2023.)

Formular za prijavu ispita

PRIJAVNI SEMESTRALNI I SEMESTRALNI LIST

Detaljnije

KOORDINATORI PO GODINAMA 

(za realizaciju nastavnog procesa)

Koordinator za nastavu

Prof. dr Svetlana Dušanić Gačić

Studenti svih godina studija, za informacije vezano za nastavu, ispitne rokove, pitanja oko informacionog paketa, uvjerenja o položenim ispitima zbog prijavljivanja diplomskog rada i drugih tekućih pitanja oko nastave mogu se obratiti prof. Svetlani Dušanić Gačić.

Koordinator za smjer Informatika

mr Dragan Pejić

Studenti na studijskom programu Informatika, za sve podatke vezano za informacione pakete, diferencijalne predmete i druga tekuća pitanja u okviru nastave, mogu se obratiti mr Draganu Pejiću.

Zahtjev za izdavanje diplome

(preuzmite zahtjev)

Niste pronašli odgovor na pitanje?

    Pozovite nas