Back

Vodeći računa da su u savremenom sistemu vrijednosti kadrovi na prvom mjestu, BLC obrazovanje i akademski razvoj stručnjaka sposobnihza rješavanje stručnih problema, nastoji postići  kroz aktivnu ulogu i međusobnu komunikaciju nastavnika i studenata u realizaciji kvalitetnog studijskog programa.

Studijski programi su kreirani i organizacija studija, postavljeni tako da privuku srednjoškolce koji želesteći znanja i razviti sposobnosti neophodne za sticanje konkurentsku prednost na tržištu rada.

Upis kvalitetnih studenata doprinosi realizaciji principa osiguranja kvaliteta i efikasnosti studiranja. BLC je uspostavio Sistem obezbjeđenja (osiguranja) kvaliteta predviđen Pravilnikom o osiguranju kvaliteta i Pravilnikom o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta, koji omogućava provođenje Strategije kvaliteta BLC-a. Strategiju osiguranja kvaliteta donio je Senat 2008. godine i 2012. godine.

Prema ovoj strategiji, kao i opštim aktima BLC-a koji uređuju osiguranje (obezbjeđenje) kvaliteta, akademsko osoblje i studenti su aktivni subjekti u vrednovanju kvaliteta i afirmaciji visokoškolske ustanove koja ispunjava svoju ulogu. Svi zaposleni i na drugi način radno angažovani na BLC-u, kao i studenti, su odgovorni za sprovođenje politike kvaliteta, kao i za davanje prijedloga za dalje unapređenje Sistema menadžmenta kvaliteta

IZVJEŠTAJI

 1. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2011/2012 godinu

 2. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2012/2013 godinu

 3. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2013/2014 godinu

 4. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2014/2015 godinu

 5. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2015/2016 godinu

 6. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2016/2017 godinu

 7. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2017/2018 godinu

 8. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa Menadžment, Poslovanje i Poslovna ekonomija za školsku 2016/2017. godinu

 9. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa informatika za školsku 2016/2017 godinu
 10. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija za školsku 2017/2018 godinu
 11. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2018/2019 godinu
 12. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2019/2020 godinu
 13. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada za školsku 2020/2021 godinu
 14. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa Grafički dizajn i vizuelne komunikacije za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 15. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 16. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa grafički dizajn i vizuelne komunikacije za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 17. Izvještaj o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta studijskog programa informatika za školsku 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 godinu
 18. IZVJEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCJENI KVALITETA STUDIJSKOG PROGRAMA MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
 19. IZVJEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCJENI KVALITETA STUDIJSKOG PROGRAMA INFORMATIKA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
 20. IZVJEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCJENI KVALITETA STUDIJSKOG PROGRAMA GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU
 21. IZVJEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCJENI KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o prepisu studenata i priznavanju položenih ispita
 2. Pravilnik studija
 3. Pravilnik o upisu studenata
 4. Pravilnik o korištenju sredstava informaciono-komunikacionih tehnologija

 5. Pravilnik o ECTS bodovima

 6. Pravilnik o ispitima

– Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ispitima

 1. Pravilnik o izboru akademskog osoblja
 1. Pravilnik o izdavastvu i udzbenicima

 2. Pravilnik o izmjeni pravilnika o mobilnosti
 3. Pravilnik o obrazovanju i usavrsavanju

 4. Pravilnik o osiguranju kvaliteta

 5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osiguranju kvaliteta
 6. Pravilnik o postupku odbrane dipl rada

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o odbrani dipl rada

 1. Pravilnik o prepisu i priznavanju ispita

 2. Pravilnik o radu biblioteke

 3. Pravilnik o radu

 4. Pravilnik o samovrednovanju i ocjenjivanju kvaliteta

 5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o samovrednovanju
 6. Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji

 7. Pravilnik o upisu studenata

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu studenata

 1. Pravilnik studija

Pravilnik o izmjeni pravilnika studija II

Pravilnik o izmjenama Pravilnika studija

Izmjena i dopuna Pravilnika studija

 1. Pravila o načinu izvođenja studija
 2. Plan rada na nastavnom predmetu
 3. BLC kodeks oblačenja i ponašanja
 4. Pravilnik o nagrađivanju studenata BLC
 5. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 6. Pravilnik o radu Alumni kluba
 7. Pravilnik o vanrednom studiju
 8. Etički kodeks BLC-a
 9. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika
 10. Pravilnik o osiguranju kvaliteta
 11. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
 12. Pravilnik o koristenju sredstava IKT
 13. Pravilnik o cjeloživotnom učenju
 14. Pravilnik o mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

ANKETE

Anketa – dani prakse

 1. Anketa – dani prakse 2022-2023
 2. Anketa – dani prakse 2022
 3. Anketa – dani prakse 2019
 4. Anketa – dani prakse 2018

Anketa zaposlenih

 1. Anketa zaposlenih o opstim uslovima rada 2022-2023
 2. Anketa zaposlenih 2021-2022
 3. Anketa zaposlenih 2020-2021
 4. Anketa zaposlenih 2019-2020
 5. Anketa zaposlenih 2018-2019
 6. Ankete zaposlenih 2017-2018

Anketa studenata o nastavnom procesu

 1. Anketa o nastavnom procesu BLC 2022-2023 – ljetnji semestar
 2. Anketa o nastavnom procesu BLC 2022-2023 – zimski semestar
 3. Anketa o nastavnom procesu GD 2022-2023 – ljetnji semestar
 4. Anketa o nastavnom procesu GD 2022-2023 – zimski semestar
 5. Anketa o nastavnom procesu INF 2022-2023 – ljetnji semestar
 6. Anketa o nastavnom procesu INF 2022-2023 – zimski semestar
 7. Anketa o nastavnom procesu MPPE 2022-2023 – ljetnji semestar
 8. Anketa o nastavnom procesu MPPE 2022-2023 – zimski semestar
 9. Anketa o nastavnom procesu GD 2021-2022 – ljetnji semestar
 10. Anketa o nastavnom procesu GD 2021-2022 – zimski semestar
 11. Anketa o nastavnom procesu INF 2021-2022 – ljetnji semestar
 12. Anketa o nastavnom procesu INF 2021-2022 – zimski semestar
 13. Anketa o nastavnom procesu MPPE 2021-2022 – ljetnji semestar
 14. Anketa o nastavnom procesu MPPE 2021-2022 – zimski semestar
 15. Anketa o nastavnom procesu BLC 2021-2022 – ljetnji semestar
 16. Anketa o nastavnom procesu BLC 2021-2022 – zimski semestar
 17. Anketa studenata o nastavnom procesu 2020-2021 zimski
 18. Anketa studenata o nastavnom procesu 2020-2021 ljetnji
 19. Anketa studenata o nastavnom procesu 2019-2020 zimski
 20. Anketa studenata o nastavnom procesu 2019-2020 ljetnji
 21. Anketa studenata o nastavnom procesu 2018-2019
 22. Anketa studenata o nastavnom procesu 2017-2018 ljetnji

Anketa o nenastavnom osoblju

 1. Anketa o nenastavnom osoblju BLC 2022-2023
 2. Anketa o nenastavnom osoblju GD 2022-2023
 3. Anketa o nenastavnom osoblju INF 2022-2023
 4. Anketa o nenastavnom osoblju MPPE 2022-2023
 5. Anketa o nenastavnom osoblju GD 2021-2022
 6. Anketa o nenastavnom osoblju INF 2021-2022
 7. Anketa o nenastavnom osoblju MPPE 2021-2022
 8. Anketa o nenastavnom osoblju BLC 2021-2022
 9. Anketa o nenastavnom osoblju 2020-2021
 10. Anketa o nenastavnom osoblju 2019-2020 zimski
 11. Anketa o nenastavnom osoblju 2019-2020 ljetnji
 12. Anketa o nenastavnom osoblju 2018-2019
 13. Anketa o nenastavnom osoblju 2017-2018

Anketa o kvalitetu objavljenih informacija

 1. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2022-2023
 2. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2021-2022
 3. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2020-2021
 4. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2019-2020
 5. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2018-2019
 6. Anketa o kvalitetu objavljenih informacija 2017-2018

Anketa novoupisanih studenata BLC

 1. Anketa novoupisanih studenata BLC 2022-2023
 2. Anketa novoupisanih studenata GD 2022-2023
 3. Anketa novoupisanih studenata INF 2022-2023
 4. Anketa novoupisanih studenata MPPE 2022-2023
 5. Anketa novoupisanih studenata GD 2021-2022
 6. Anketa novoupisanih studenata INF 2021-2022
 7. Anketa novoupisanih studenata MPPE 2021-2022
 8. Anketa novoupisanih studenata BLC 2021-2022
 9. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2020-2021
 10. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2019-2020
 11. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2018-2019
 12. Anketa novoupisanih studenata BLC – 2016-2017

Anketa diplomiranih studenata

 1. Anketa diplomiranih studenata 2023
 2. Anketa diplomiranih studenata 2022
 3. Anketa diplomiranih studenata 2021
 4. Anketa diplomiranih studenata 2020
 5. Anketa diplomiranih studenata 2019
 6. Anketa diplomiranih studenata 2018

Anketa alumni kluba

 1. Anketa alumni kluba 2023
 2. Anketa alumni kluba 2022
 3. Anketa alumni kluba 2021
 4. Anketa alumni kluba 2019
 5. Anketa alumni kluba 2018

Takmičenje Challenge

 1. Anketa za učesnike takmičenja Challenge 2023

Anketa – mini olimpijada

 1. Anketa – mini olimpijada 2019
 2. Anketa – mini olimpijada 2018

Anketa o aktuelnim pitanjima

 1. Anketa – mini olimpijada 2018

Anketa o potrebama za dodatnim edukacijama

 1. Anketa o potrebama za dodatnim edukacijama 2023
 2. Anketa o potrebama za dodatnim edukacijama 2022

Anketa zaposlenih o uslovima rada na BLC-u

 1. Anketa o uslovima rada na BLC-u 2023

Anketa o kvalitetu naučno-istraživačkog rada

 1. Anketa o kvalitetu naučno-istraživačkog rada – 2022-2023
Anketa poslodavaca koji zapošljavaju alumnije BLC-a. 
 1. Anketa poslodavaca koji zaposljavaju alumnije BLC – 2022
 2. Anketa poslodavaca koji zaposljavaju alumnije BLC – 2023
Pozovite nas