Back

BLC veliku pažnju poklanja razvoju međunarodne naučne saradnje, ulažući značajne napore u rad Centra za međunarodnu saradnju. Međunarodno prisustvo BLC – a primjetno je u domenu međuinstitucionalne saradnje i mobilnosti osoblja i studenata.  

Aktivnosti Centra za međunarodnu saradnju obuhvataju organizaciju ljetnjih škola, mobilnost studenata i osoblja sa partnerskim univerzitetima, priznavanje stranih visokoškolskih isprava, kao i organizaciju seminara i predavanja istaknutih profesora iz inostranstva.  

Internacionalizacija je proces implementacije internacionalnih i interkulturalnih .

elemenata u nastavu, istraživanja i prateće aktivnosti radi potpunijeg uključivanja BLC-a u regionalne, evropske i globalne tokove u oblasti nauke, visokog obrazovanja i transfera znanja. 

Internacionalizacija je dvostrani proces. Ona se, sa jedne strane, sastoji u saznavanju i dobrovoljnom prihvatanju tuđih vrijednosti, standarda i dostignuća, a sa druge, u predstavljanju sopstvenog sistema vrijednosti i rezultata u različitim oblastima i u stvaranju uslova da oni budu prepoznati i prihvaćeni u inostranstvu. 

Internacionalizacija se ostvaruje kroz naučnu i obrazovnu interakciju. U takvim okolnostima treba jasno definisati strateška opredeljenja i uspostaviti ravotežu između potrebe da se BLC na odgovarajući način uključi u savremene tokove i potrebe da se ostvare drugi interesi akademske zajednice i društva u cjelini. 

BLC se izdvaja i po tome što je zaključio sporazum sa međunarodnom mrežom Ceeman. Ono što BLC dobija članstvom u globalnoj mreži za razvoj menadžmenta CEEMAN– Central and East European Managment Development Association jesu prava i beneficije kao što je: učestvovanje u međunarodnim obrazovnim programima i konferencijama, uspostavljanje međunarodnih saradnji, dobijanje akreditacija za studijske programe. Osim toga, BLC je sklopio sedam ugovora sa Direktoratom komunikacija jedinice za izdavaštvo Savjeta Evrope u Strazburu. 

 

Pozovite nas