Jedan od osnovnih ciljeva međunarodne saradnje BLC-a je da omogući svojim svršenim studentima da nastave drugi ciklus obrazovanja (master studije) na univerzitetima van Bosne i Hercegovine sa kojima je potpisan sporazum o saradnji. Do sada je tako veći broj bivših studenata magistrirao na univerzitetima u Beču, Beogradu, Zrenjaninu i Novom Sadu.

BLC veliku pažnju poklanja razvoju međunarodne naučne saradnje, dajući značajne napore u rad Centra za međunarodnu saradnju. Međunarodno prisustvo BLC – a primjetno je u domenu inter-univerzitetske odnosno inter-visokoškolske razmjene profesora i studenata. Aktivnosti Centra za međunarodnu saradnju obuhvataju organizaciju ljetnjih BLC, razmjenu predavača i studenata sa partnerskim univerzitetima, priznavanje stranih visokoškolskih isprava, kao i organizaciju seminara i predavanja istaknutih profesora iz inostranstva. Razmjena nastavnika i studenata se odvija u okviru , kao i na osnovu ugovora o bilateralnoj saradnji koje je BLC potpisao i ostvario sa univerzitetima u inostranstvu. Ovi ugovori odnosno program podrazumjeva razmjenu studenata i profesora, da studentima omogućavaju nastavak studija i usavršavanje.

BLC se izdvaja i po tome što je zaključio više desetina sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama, kao međunarodnom mrežom Ceeman kojoj je BLC pristupio. Ono što BLC dobija članstvom u globalnoj mreži za razvoj menadžmenta CEEMAN– Central and East European Managment Development Association jesu prava i beneficije kao što je: učestvovanje u međunarodnim obrazovnim programima i konferencijama, uspostavljanje međunarodnih saradnji, dobijanje akreditacija za studijske programe. Osim toga, BLC je sklopio sedam ugovora sa Direktoratom komunikacija jedinice za izdavaštvo Savjeta Evrope u Strazburu.

Pozovite nas