Back

Organizacija i vrijednosti studija i studijski programi odgovaraju ciljevima visokog obrazovanja, principima BOLONJSKOG PROCESA i odredbama Zakona o visokom obrazovanju:
Nastavni predmeti su jednosemestralni i nose određen broj bodova prema Evropskom sistemu za prenos bodova (u daljem tekstu ECTS). Semestar nosi 30 ECTS bodova, akademska godina 60 ECTS bodova. Na kraju četvorogodišnjeg studija student piše i brani diplomski rad. Diplomski (završni) rad nosi 10 ECTS bodova.
Studij prvog ciklusa traje tri i četiri školske godine. Poslije završetka prvog ciklusa, student može nastaviti postdiplomski studij (drugi ciklus).
Strukturu nastave čine obavezni jednosemestralni nastavni predmeti, izborni jednosemestralni nastavni predmeti (na studijskom programu i na smjeru), vježbe (praktikumi, radionice, okrugli stolovi, prezentacije, praktičan rad)..
Liste izbornih nastavnih predmeta koje utvrđuje Senat na početku semestra su: lista na kojoj se nalaze izborni nastavni predmeti na studijskom programu i lista na kojoj se nalaze izborni nastavni predmeti na smjeru (užem profesionalnom području). Tokom prve i druge godine studija student bira izborne nastavne predmete sa liste za studijski program, a od petog do završnog semestra studija bira izborne nastavne predmete i sa liste za određeni smjer.
Obrazovanje tokom studija omogućava studentima da koriste informatičku i komunikacionu tehnologiju smještenu u dva informatička kabineta (neprekidan pristup internetu), amfiteatra sa opremom za snimanje predavanja i audio-video projekciju, multimedijalnom centru, grafičkom ateljeu, seminar salama, elektonskoj biblioteci, info pultovima,… Emitovanje programa BLC RADIJA na internetu u kombinaciji sa postojećim učenjem na daljinu, otvara nove mogućnosti za komunikaciju i interakciju studenata i nastavnika
Obezbijeđena je mogućnost prelaska studenta (prohodnost) trajanja studija i poslije završetka studija, sa jednog smjera na drugi unutar studijskog programa i sa jednog studijskog programa na drugi studijski program. Student poslije završetka studija na jednom smjeru može da upiše završnu godinu studija na drugom smjeru na istom ili drugom studijskom programu i tako stekne akademsko zvanje i na tom drugom studijskom programu ili smjeru, motivisan profesionalnim potrebama kod poslodavca ili na tržištu rada..
Redovno praćenje i vrednovanje kvaliteta studija od strane Senata, Vijeća studijskih programa i Studentskog parlamenta. Na taj način se postiže uspješna realizacija studijskih programa i zajedničkog rada nastavnika i studenata kao segment procesa akreditacije visokoškolskim ustanovama.
Učenje stranih jezika, kao obavezan standard, omogućava studentima korištenje strane literature, međunarodnu komunikaciju, studijska putovanja i radni angažman na poslovima sa strancima.
Studenti izborom smjera na studiju (izbornih nastavnih predmeta) biraju uže profesionalno područje, kao prednosti u oblikovanju profesionalnog razvoja i prilagođavanju kretanjima na tržištu rada.
Studenti uče da rješavaju probleme u budućem profesionalnom radu kroz značajan dio nastavnog procesa koji se izvodi kroz oblike stručnog i praktičnog rada u specijalizovanim kabinetima i kroz praksu u privrednim društvima i drugim organizacijama.

Pozovite nas