Back
12

Doc. dr Željko Petrović

PRAVO

Željko Petrović rođen je 24.11.1980. godine u Vlasenici (Bosna i Hercegovina) gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu septembra 2004. godine kao jedan od studenata generacije. Nakon diplomiranja radi u Kancelariji za pružanje pravne pomoći UG „ESPO“ Kladanj u periodu od septembra 2004. godine do aprila 2005. godine. Od aprila 2005. godine zaposlen je u Administrativnoj upravi Opštine Vlasenica u Odjeljenju za opšte poslove. Od marta 2007. godine do decembra 2008. godine obavljao je funkciju direktora AD „Vodovod“ Vlasenica. Od decembra 2008. godine do aprila 2019. godine obavlja poslove rukovodioca područne jedinice Vlasenica u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, nakon čega nastavlja raditi u imovinsko-pravnoj službi Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka. Na funkciju predsjednika Odbora za žalbe opštine Vlasenica izabran je u martu 2016. godine, na mandat od pet godina. Takođe obavljao je funkciju podpredsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „VIK – Informativni centar“ Vlasenica i bio je član Komisije za Statut i propise Skupštine opštine Vlasenica u periodu od decembra 2004. do marta 2006. godine. Bio je predsjednik više omladinskih organizacija na opštinskom i regionalnom nivou u periodu od 2003. godine do 2010. godine. Obavljao je funkciju člana Uređivačkog odbora Zbornika naučnih radova Nomotehničkog centra u Beogradu, kao i člana Uređivačkog odbora Pravo i mediji Inovacioni Klub u Beogradu. Takođe obavljao je poslove spoljnjeg saradnika Asocijacije za istraživačku djelatnost i sprovedbu proaktivne kriminalne politike iz Vlasenice. U Agenciji za državnu upravu Bosne i Hercegovine u Sarajevu 2008. godine položio je državni stručni ispit. Pohađao je dvogodišnje magistarske studije na na Pravnom fakultetu Slobomir Univerziteta u Bijeljini gdje je magistrirao septembra 2011. godine, odbranivši rad pod nazivom „Ograničenja i zabrane upotrebe sredstava i načina ratovanja“. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru novembra 2020. godine odbranio je doktorski rad pod nazivom „Međunarodnopravni subjektivitet Bosne i Hercegovine“, te stekao titulu doktora pravnih nauka. U toku magistarskih i doktorskih studija bio je stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske. Na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka 2021. godine izabran je u naučno-nastavno zvanje docenta. Angažovan je kao nastavnik na Visokoškolskoj ustanovi BLC Banja Luka College u Banja Luci, Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci i Sveučilištu Hercegovina u Mostaru. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u priznatim publikacija, te je bio učesnik na više naučnih konferencija. Autor je naučnih knjiga pod naslovom „Međunarodnopravni subjektivitet Bosne i Hercegovine“ i „Savremena država kao subjekt međunarodnog prava“, dok je u postupku objave naučna knjiga “Ograničenja i zabrane sredstava i načina ratovanja prema međunarodnom humanitarnom pravu“. Takođe učestvovao je u izradi publikacije „Priručnik za nastavno i nenastavno osoblje u školama-smjernice za sprječavanje postanka učenika žrtvama trgovine ljudima“. Oženjen je i otac Filipa i Elene.

Give us a call