Back
Zoran

Asst. Dr. Zorana Agić

Accounting

Rođena je 09.08.1985. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Trebinju, a nakon toga se upisala na studij informatike u Banja Luci. Nakon što je stekla zvanje diplomiranog informatičara informacionih tehnologija, odlučila je da se posveti studiju ekonomije. Zvanje diplomirani ekonomista stekla je na Banja Luka College-u, a zvanje master ekonomista na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Doktorske studije takođe je završila na Univerzitetu Singidunum, sa prosječnom ocjenom 10,00, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza faktora koji utiču na rast nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine”. Kao uspješan student, bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Učestvovala je na raznim naučnim konferencijama i skupovima, seminarima, obukama i objavila je više naučnih radova. Zaposlena je na Banja Luka College-u kao profesor na nastavnim predmetima: Bankarstvo, Računovodstvo, Analiza poslovanja, Menadžment finansija i Investicije.

Give us a call